INFORMACJA O STRAJKU DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego  w Woli Makowskiej informuje, że w związku z przystąpieniem pracowników do strajku od 8 kwietnia 2019 roku do odwołania, szkoła nie jest w stanie zapewnić opieki dzieciom.

Informacja o odwołaniu strajku będzie wywieszona na terenie szkoły, umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz dostępna pod numerem telefonu 468312002.

Rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczającym do przedszkoli i szkół, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. , poz.1632)