100-lecie szkoły

 

W dniu 16 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbyła się uroczystość obchodów 100 – lecia powstania szkoły w Woli Makowskiej. To Święto  łączy w sobie zapisane kartki 100-letnich wydarzeń szkoły.W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, dni, miesiące i lata napędzają machinę szkolnego świata. W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwe jest dokonanie oglądu, zbudowanie refleksji nad pracą własną i szkoły. Do takich wydarzeń należy jubileusz. Każdy, kolejny jubileuszcyklicznie i starannie zbiera informacje o historii szkoły i jej dorobku. Ten dorobek to praca wielu osób - grona pedagogicznego, uczniów, pracowników administracji i obsługi.

Dzisiejsza uroczystość jest próbą weryfikowania owego dorobku, próbą jakich wiele w swojej biografii przeżywa każda szkoła. Jest także okazją do osobistego zmierzenia się z jej tradycją, systemem wartości i wypracowaną renomą.

         Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością, a szkoła w Woli Makowskiej nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów, ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazmi serce. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby  twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się  stworzyć Szkołę taką, jaką widzimy dzisiaj – przyjazną, kolorową i otwartą na nowe.

          Nie sposób wymienić  wszystkich osób, nie sposób wyliczyć także tego, co zrobili dla szkoły. Nazwiska wielu z nich widniejąw materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali i wspierali. 

Dzisiejszy dzień jest też świętem wspomnień absolwentów - przywoływania w pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale także świętem wzruszeń. Powrót do szkoły to bowiem powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia.

          Współczesna szkoła jest niewątpliwie inna. Obiektywnie musimy przyznać, że  wiele zmieniło się przez ten czas. Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu, wydaje się, że już zapomnieliśmy. Jednak dźwięk szkolnego dzwonka przypomina je ponownie. Dlatego ze szczególnym wzruszeniem myśleć dziś będziemy o tych pedagogach, absolwentach i pracownikach szkoły,  którzy odeszli. Pomimo, iż już ich nie ma wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad. Ślad swojego istnienia. Na przestrzeni lat szkoła zmieniała swoje oblicze, strukturę, W istocie jednak pozostała taka sama - jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia.Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w naszej szkole najważniejszy zawsze był i jest uczeń, duszą Szkoły – nauczyciel, a dumą – jej absolwenci.

       Pragnę wyrazić uznanie dla każdego wysiłku pierwszych kierowników i  dyrektorów tej szkoły

Od początku istnienia szkoły funkcje kierownika i dyrektora pełniło  9 osób.

1. Zofia Skorupka – 1917-1919

2.Ignacy Psyk  1927 – 1966

3. Zofia Caban - 1966 – 1968

4.Władysław Podkoń 1968 – 1977

5.Jadwiga Podkoń 1977 – 1978

6.Teresa Struska 1978 – 1987

7.Stefania Szymczak 1987 – 1997

8.Piotr Gradowski 1997 – 2003

9.Elżbieta Kamińska 2003 – nadal

Każde zmiany na stanowisku kierowniczym korzystnie wpływały  na jakość pracy szkoły oraz jej wizerunek.

Co więc widziały i słyszały te niepozorne szkolne klimaty przez minione 100 lat?

I wojna  światowa przyniosła klęskę państwom zaborczym. W wyniku której zaczęła odradzać się II Rzeczpospolita, a równocześnie z nią zaczęło się tworzyć szkolnictwo polskie. Już w sierpniu 1917 roku na mocy porozumień, okupacyjne władze administracyjne przekazały szkolnictwo pod zarząd polski.

W wyniku tych porozumień, z inicjatywy nauczycieli oraz staraniem chłopów zaczęły powstawać liczne szkoły.

Rok 1917 to bardzo ważna data w historii Woli Makowskiej, bowiem rok ten zapisał się jako data powstania szkoły na tym terenie. Od 1 X 1917 roku rozpoczęła działalność jednoklasowa elementarna szkoła mieszana.

Kierownikiem szkoły, a także jej pierwszym nauczycielem była Zofia Skorupka, pracująca tu dwa lata. Szkoła mieściła się w wynajętym budynku u gospodarza Jana Ceronia.

W latach 1918 – 1925 uczyli kolejno Aleksandra Aucerewiczówna, Antonina Brzezińska, Zdzisław Zieliński i Eugenia Czarnecka, która przez długie lata nauczała dzieci w Woli Makowskiej .

       Od 1927 roku decyzją Kuratorium Okręgowego Oświaty i Wychowania podwyższony został stopień organizacyjny tej placówki do rangi dwu klasowej. Nauczycielami byli Eugenia Czarnecka i Ignacy Psyk, który od 1927/1928 pełnił rolę kierownika szkoły.Praca w szkole była bardzo ciężka. Brak pomocy naukowych, podręczników,  odpowiedniego programu nauczania i przepełnione klasy przyczyniały się również do wytężonej  i oddanej pracy nauczycieli. W izbach szkolnych brakowało ławek i krzeseł.

       W roku szkolnym 1935/36 szkoła uzyskała stopień organizacyjny szkoły czteroklasowej.  W czasie II wojny światowej zajęcia w szkole w Woli Makowskiej odbywały się regularnie. Usunięto niektóre przedmioty budzące świadomość narodową ( geografię polityczną, historię, literaturę polską i naukę śpiewu pieśni polskich). Mimo zakazu nauczyciele przekazywali uczniom wiedzę o naszej Ojczyźnie.

       Warunki w jakich funkcjonowała szkoła  były bardzo trudne i sytuacja ta z każdym rokiem się pogarszała. Spowodowane to było powiększającą się liczbą uczniów. Coraz poważniej zastanawiano się nad budową nowej szkoły. Dzięki staraniom ówczesnego kierownika szkoły Ignacego Psyka, mieszkańców wsi oraz Komitetu Budowy Szkoły w 1955 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu szkolnego.

Budowa trwała 3 lata. W 1958 r został wybudowany nowy budynek szkolny. Pierwszego września uczniowie rozpoczęli naukę w nowym jednopiętrowym lokalu. W tym czasie gmach ten był jednym z najnowocześniejszych na terenie gminy Maków. Warunki pracy uległy znacznej poprawie. Z roku na rok powiększała się liczba pomocy naukowych co ułatwiało pracę dydaktyczną nauczycieli. W tym czasie również w naszej wsi mieściła się dwuletnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego.   

W 1966/67 roku szkoła otrzymała miano ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Pierwszego września 1999 roku weszła do szkół nowa reforma szkolna. Szkoła w Woli Makowskiej stała się jedną z 6 szkół podstawowych na terenie gminy. Wdrożenie nowego ustroju szkolnego wprowadziło zmiany w istniejącej sieci szkół. Szkoły Podstawowe stały się sześcioklasowymi. Dalszą naukę uczniowie zaczęli  kontynuować w trzyletnim gimnazjum. 

W  50. rocznicę powstania nowego budynku szkoły Rada Gminy w Makowie podjęła Uchwałę w sprawie nadania imienia szkole. Od 13 maja 2008r szkoła nosi imię Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego.  13 września 2008 roku szkoła otrzymała sztandar. 

Od  2017 roku  w rocznicę 100 - lecia-  Szkoła ponownie uzyskała miano ośmioklasowej.  Obecnie  pracuje 14 nauczycieli wszyscy z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym oraz 1 woźna.

Najdłużej pracującymi w tej szkole nauczycielami byli:

1. Eugenia Czarnecka – 1921 – 1966 – 45 lat

2.Ignacy Psyk  - 1925 – 1966 – 41 lat

3.Kamińska Elżbieta – 1981 –nadal – 37 lat

4.Sałkowska Bożena 1983 – nadal  - 35 lata

5.Głas Anna – 1984 – nadal – 34 lata

6.Helena Lipska Łuczywek  - 1966 – 2000 – 34 lata

7.Agnieszka Gaworek – 1979 – 2011 – 32 lata

Szkoły  funkcjonujące na wsi spełniają bardzo ważną rolę nie tylko  w wychowaniu i nauczaniu dzieci, ale również  są centrum życia kulturalnego. Bardzo mądre ciągle aktualne są słowa:  ,,By umarła wieś, wystarczy zamknąć szkołę”.